Oxid dusnatý (.N=O)

Poznámky k přednášce Václava Hampla (komentáře a otázky e-mailem)

Diapozitivy jsou (v angličtině) tady (ale je v nich celkem to samé, jako na této stránce)


Proč separátní přednáška o NO?

HISTORIE:

1620 NO prvně připraven belgičanem Janem Baptistou van Helmontem (t.j. dříve než třeba kyslík - 1774)
1772 chemicky charakterizován Josephem Priestleyem (objevitel kyslíku)
1800 toxicita (Sir Humphry Davy se málem zahubil, když to zkoušel dýchat)
1867 amylnitrit snižuje krevní tlak při hypertenzi (dnes víme, že to dělá tím, že uvolňuje NO)
1914-8 dělníci plnící za první světové války nitroglycerin do dělostřeleckých granátů měli velmi nízký krevní tlak, což vedlo k zavedení nitroglycerinových tablet pro úlevu při angině pectoris;
dnes víme, že účinek amylnitritu i nitroglycerinu je zprostředkován oxidem dusnatým uvolňovaným z těchto látek
1977 NO aktivuje guanylát cyklázu a tak zvyšuje intracelulární koncentraci cGMP (Ferid Murad)
1980 objev endoteliálního relaxačního faktoru (EDRF, Robert Furchgott). Snaha identifikovat EDRF vedla bezprostředně k následujícímu objevu:
1987 schopnost eukaryotických buněk tvořit NO: Louis Ignarro, Salvador Moncada
1998 Nobelova cena za fysiologii a lékařství:
Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad
("za klíčové objevy týkající se NO jako signální molekuly v kardiovaskulárním systému")
(Moncada cenu nedostal, přestože to mnozí čekali)
(Alfred Nobel vydělal na Nobelvy ceny tím, že vynalezl dynamit, založený na nitroglycerinu, sám trpěl ICHS, předepsali mu nitroglycerin, Nobel to považoval za ironické)

Furchgott
Ignarro
Murad
Robert F. Furchgott
Louis J. Ignarro
Ferid Murad

NĚCO MÁLO CHEMIE NO:

NO SYNTÁZY (NOS)

Doporučené označení
NOS I
NOS II
NOS III
Alternativní označení
nNOS (neuronální); ncNOS (neuronal constitutive); bNOS (brain=mozková)
iNOS (inducibilní); mNOS (makrofágová)
eNOS (endoteliální); ecNOS (endothelial constitutive)
Molekulová váha
~160 kDa
~130 kDa
~133 kDa
Gén na lidském chromosomu
12
17
7
Vyžaduje Ca2+
+
-
+
Lokalizace v buňce
cytosol
cytosol
buněčná mambrána (kaveoly)
Výskyt
některé centrální a periferní neurony,
některé buňky epitelu a cévního hladkého svalu, kosterní sval;
není v glii
makrofágy,
glie, hepatocyty, endotel, epitel, srdeční myocyty, hladký sval,...
cévní endotel, plicní a renální epitel, trombocyty, srdeční myocyty, hipokampus
Exprese proteinu
konstitutivní (trvalá)

většinou inducibilní (pouze po stimulaci cytokiny apod.);

někde snad konstitutivní (epitel dýchacích cest, nosní dutiny ?)

konstitutivní (trvalá);
expresi moduluje mechanické namáhání endotelových buněk
Regulace aktivity
Ca2+, ser/tyr fosforylace, NO (zpětnovazební inhibice)
jakmile je protein exprimován, není aktivita regulována;
NO (zpětnovazební inhibice)
Ca2+, ser/tyr fosforylace, modulace exprese
Hlavní (pato)fysiologický význam
neurotransmise, neuromodulace
boj s infekcí a tumory (cytotoxicita)
regulace cévního tonu, průtoku krve tkáněmi, krevního tlaku

ÚČINKY NO NA CÍLOVOU TKÁŇ

NO-cGMP-pathways

 

Obrázek vpravo ukazuje aktivaci draslíkového kanálu oxidem dusnatým. Záznamy byly získány z izolované buňky cévního hladkého svalu metodou "patch clamp", při níž je měřící mikropipeta přisáta přímo k jedinému exempláři kanálu a registruje jeho otevřený (horní pozice záznamu, označená "o" jako "open") nebo zavřený (dolní pozice záznamu, označená "c" jako "closed") stav. Červený záznambyl získán za klidových, kontrolních podmínek. Zelený záznam je po aplikaci NO. Modrý záznam ukazuje vliv selektivního inhibitoru draslíkových kanálů charybdotoxinu (CTX). Po aplikaci NO tráví kanál podstatně více času v otevřeném stavu. (Circulation Research 78: 431-442; 1996)"FARMAKOLOGIE" NOFYSIOLOGIE NO

Příklad našeho měření koncentrace NO ve vydechovaném vzduchu zdravých lidí. Hodnoty jsou nejvyšší při odebírání vzorků z nosu a podstatně nižší v ústech a distálnějších úsecích dýchacích cest. V periferní průdušce je koncentrace NO pod detekčním limitem vysoce citlivé chemiluminiscenční metody (Chest 110: 930-938; 1996).

(Nature 288: 373-376, 1980)

Příklad našeho měření systémového arteriálního tlaku u normálních, kontrolních laboratorních potkanů (červeně) a u potkanů, jimž byl po 4 týdny podáván inhibitor NO syntázy L-NAME (zeleně). Signifikantní hypertenze při absenci NO je důsledkem odstranění trvalého vazodilatačního působení "tonicky" (stále) tvořeného NO. (J. Appl. Physiol. 75: 1748-1757; 1993)

(Am. J. Physiol. 273: H2141-H2145, 1997)PATOFYSIOLOGIE NO

Když je něco z fysiologie špatně

Např. mozková mrtvice: tkáň má nedostatek O2, snaží se vyvolat vazodilataci produkcí NO, ale nepomáhá to, tak se dělá pořád dál, až už je ho moc a začne působit toxicky na postiženou tkáň.

Nebo septický šok - infekce indukuje expresi iNOS a vysokou tvorbu NO, která má likvidovat infekci, ale působí i vazodilatačně na cévy - masivní pokles cévního odporu a tlaku krve.

Úloha v systémové hypertenzi není zatím zcela dořešená:

Plicní hypertenze: NO dysfunkce za ní primárně nemůže, ale těžká plicní hypertenze může poškodit endotel a snížit tvorbu NO, to pak plicní hypertenzi dále zhoršuje. (podrobněji)

Hypercholesterolémie poškozuje endotel-dependentní vazodilataci

(Am. J. Physiol. 275: H1482-H1488, 1998)

Endoteliální dysfunkce způsobená atherosklerotickým plátem - kromě jiného posléze pokles tvorby NO -> paradoxní kontrakce cévy v situaci, kdy se normálně dilatuje (koronární cévy při námaze - angina pectoris), snížená ochrana proti tvorbě trombů -> např. až infarkt

Záněty (revmatoidní arthritida)

Erektilní dysfunkce (viz Merck Manual)


NO V TERAPII

Inhalace plynného NO:

Erektilní dysfunkce - Viagra (inhibitor fosfodiesterázy cGMP)

Šok - pokusná terapie inhibitory NO syntázy (výsledky zatím nejednoznačné)


 


Oficiální webová stránka oxidu dusnatého


Podrobnější text o NO v plicní cirkulaci a hypertenzi nabízí moje habilitace.